Skatbostiftelsens styrelse

Åsa Roslund Civilekonom och styrelsens ordförande

Nils Edelstam Legitimerad Läkare

Erik Domines Juris Kandidat

Thomas ”Killo” Frisk Teknologie Doktor

Stugfogde
Thomas Bjerregaard Konstsmed

Stadgar
för
Skatbostiftelsen

§1

Stiftelsens kapital utgöres av dels det legat omfattande fastigheterna Mörtnäs 1:6 och Mörtnäs 1:53, gemensamt benämnda Skatboet”, inom Gustavsbergs socken i Stockholms län jämte å fastigheterna befintliga yttre och inre inventarier samt båtar, vilket stiftelsen erhållit i avlidne f.d. kanslirådet Carl Edelstams testamente av den 26 september 1944, § 1, och dels den andel i hans kvarlåtenskap, som stiftelsen bekommit enligt § 4 i samma testamente.

§2

Stiftelsens ändamål är att såsom en självständig, från Svenska Scoutförbundet och dess underavdelningar fristående, stiftelse medverka till förverkligandet av de uppgifter Svenska Scoutförbundet uppställt för sig. Stiftelsen fullföljer sitt ändamål genom att för utbildning och fostran upprätthålla den verksamhet, vartill ”Skatboet” av kanslirådet Carl Edelstam inköpts och bebyggts, nämligen att vara en anläggning och kursgård för ungdom med intresse för natur och friluftsliv, i första rummet för medlemmar i kårer i Stockholmsregionen anslutna till Svenska Scoutförbundet.

§3

Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av fem ledamöter: A, B, C, D och E. Innehavare av styrelseposterna A, B och D utses av Skatbostiftelsens styrelse.
Innehavare av styrelseposterna C och E utses av Stockholms Scoutdistrikt av Svenska Scoutförbundet.
Är släkting till kanslirådet Carl Edelstam, själv bärande namnet Edelstam, villig tillhöra styrelsen skall styrelsepost A innehas av sådan släkting, om tre av innehavarna av posterna B, C, D och E är ense om valet.
Av samtliga styrelseposter får högst två innehas av personer som är aktiva inom scoutrörelsen. Mandattiden för samtliga styrelseposter är fem år.
Avgår styrelseledamot under löpande mandattid utses efterträdare för återstoden av tiden av den som har att utse innehavare av respektive styrelsepost.

§4

Styrelsen är beslutför när fyra ledamöter är närvarande; dock att styrelsen är beslutför även när blott tre ledamöter är närvarande, om dessa är ense om beslutet.
Alla beslut träffas genom enkel majoritet om annat ej föreskrivits i dessa stadgar. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden.

§5

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.
Stiftelsens firma, som är ”Skatbostiftelsen”, tecknas av den eller de personer inom eller utom styrelsen som styrelsen därtill utser.
Styrelsen utser för ett år i sänder inom sig ordförande och inom eller utom sig sekreterare och kassaförvaltare.

§6

Stiftelsens kapital skall i den mån det utgöres av penningar eller värdepapper förvaras av erkänd affärsbanks notariatavdelning.
Av den årliga avkastningen på kapitalet, efter avdrag för kapitalförvaltningskostnader, skall minst 1/10 läggas till kapitalet. Återstoden får användas för ”Skatboets” underhåll och förbättring samt för upprätthållande av verksamheten vid ”Skatboet”.
Uppkommer fråga om inköp av ytterligare fastighet eller om större reparation eller ombyggnad av ”Skatboet” får för den tid styrelsen finner lämpligt hela årliga avkastningen av kapitalet användas och får i sådant fall, om samtliga styrelseledamöter är ense därom, jämväl kapitalet anlitas. Tages av kapitalet för dylikt ändamål bör såvitt möjligt under senare år kapitalet uppbringas till sin tidigare storlek genom lämpliga avsättningar av årsavkastningen.

§7

För granskning av stiftelsens räkenskaper skall Stockholms Handelskammare utse en auktoriserad revisor för tre räkenskapsår åt gången.

§8

Det åligger styrelsen att föra noggranna räkenskaper över stiftelsens inkomster och utgifter, tillgångar och skulder. Räkenskaperna skall årligen per den 31 december sammanföras i fullständigt bokslut med resultaträkning och balansräkning.
Bokslutet skall vara avslutat senast den 15 mars, då styrelsen skall överlämna räkenskaperna till revisorn, som efter verkställd granskning har att till styrelsen avge berättelse över sin granskning senast den 30 april.

§9

Skänkes till stiftelsen ytterligare fastighet må för dess underhåll stiftelsens medel användas endast i den mån dessa ej erfordras för ”Skatboet”.

§ 10

Den omedelbara vården och tillsynen av ”Skatboet” skall styrelsen uppdraga åt en eller flera därför lämpliga personer inom eller utom styrelsen.

§ 11

För den händelse utvecklingen skulle göra det önskvärt att verksamheten på ”Skatboet” förflyttas till annan plats, får fastigheterna försäljas om samtliga styrelseledamöter är ense därom.

§ 12

Skulle scoutverksamheten i Stockholm komma att upphöra, skall efter stadgeändring enligt lag stiftelsens tillgångar användas för ändamål vilka så nära som möjligt liknar det som Skatbostiftelsen avser att främja enligt § 2 i dessa stadgar.

§ 13

Bestämmelserna i §§ 2, 9, 11 och 12, denna paragraf och § 14 kan inte ändras med mindre beslut därom träffats på två styrelsesammanträden med minst tre månaders mellanrum och beslutet på båda sammanträdena biträtts av fyra styrelseledamöter.
Övriga bestämmelser i dessa stadgar kan inte ändras med mindre beslut därom träffats på två styrelsesammanträden med minst tre månaders mellanrum.
Beträffande ändringsbeslut i övrigt gäller vad som föreskrives i lag.

§ 14

Stiftelsen skall stå under tillsyn enligt lag

_____________________________________

Stadgar gällande sedan 19971003